1 Νοεμβρίου 2020

ΑΑΣΜΕ ΕΜΠ: Το ΕΜΠ από ΑΕΙ γίνεται ΑΕ

Πρωταρχικός ρόλος των Πανεπιστημίων είναι να διεξάγουν επιστημονική έρευνα με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες. Η σύμπραξη με ιδιωτικές εταιρείες και κερδοσκοπικούς οργανισμούς που έχουν ως πρωταρχικό κριτήριο την κερδοφορία, αποτελεί ποιοτικό άλμα στον ρόλο του Πανεπιστημίου που είναι βέβαιο ότι θα υποταχθεί στην κατεύθυνση να διεξάγει έρευνα εξυπηρετώντας τις ανάγκες της αγοράς.