Επιστολή διαμαρτυρίας Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριων προς ΙΚΥ (υπογραφές)

Οι επιτυχόντες του προγράμματος καθώς και οι επιβλέποντες/ουσες μπορούν να υπογράψουν εδώ

Επιτυχόντες Πρόσκλησης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών- 2ος Κύκλος» του Ι.Κ.Υ.

18/12/2019

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: Αλλαγή των προϋποθέσεων συμμετοχής στην Πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β κύκλος» του Ι.Κ.Υ.

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε και μέλη του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.

Είμαστε μεταδιδακτορικοί/ες ερευνητές/τριες, επιτυχόντες της προκήρυξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών- 2ος Κύκλος» του ΙΚΥ. Με έκπληξη ενημερωθήκαμε, έπειτα από πρόσφατη ηλεκτρονική επικοινωνία του ΙΚΥ για την Έναρξη Διαδικασίας Υποτροφίας, ότι αν υπογράψουμε την σύμβαση χορήγησης της υποτροφίας στερούμαστε του δικαιώματός μας να συμμετέχουμε επ’ αμοιβή σε οποιοδήποτε άλλο ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο με οποιουδήποτε είδους σύμβαση.

Συγκεκριμένα στην επικοινωνία του ΙΚΥ αναφέρεται:

Εφιστούμε την προσοχή σας στο άρθρο 5.7 σύμφωνα με το οποίο δεν είναι δυνατή η λήψη οποιασδήποτε άλλης υποτροφίας, οικονομικής ενίσχυσης και εν γένει χρηματοδότησης, ανεξαρτήτως του είδους της σύμβασης που συνάπτεται (υποτροφίας, παροχής έργου, εξαρτημένης εργασίας κ.λπ.), για την υλοποίηση έρευνας στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων/έργων ενώ επιτρέπεται μόνο η συμμετοχή σε προγράμματα παροχής αμιγώς διδακτικού ή κλινικού έργου για την απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας (απόφαση της 28ης/12.09.2019 Συν. του ΔΣ του ΙΚΥ).

Ο επιπλέον όρος επιλεξιμότητας που βασίζεται στην απόφαση της 28ης/12.09.2019 Συν. του ΔΣ του ΙΚΥ και μας αποκλείει ως επιτυχόντες της συγκεκριμένης υποτροφίας από οποιαδήποτε άλλη ερευνητική δραστηριότητα, είναι καταχρηστικός και παραβιάζει ουσιωδώς τους όρους της Πρόσκλησης στην οποία συμμετείχαμε, και για την τήρηση των οποίων δεσμευτήκαμε με υπεύθυνη δήλωση κατά την υποβολή της πρότασής μας.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι όροι επιλεξιμότητας αναφέρονται στα άρθρα 6 έως 9 του κεφαλαίου Β’ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Αριθμ. 63241/Ζ1, ΦΕΚ 1639/’Β/5-2019) και της πρόσκλησης του ΙΚΥ (Α.Π. 11047/22-05-2019 ΑΔΑ: Ψ9Γ14653ΠΣ-6ΦΙ), θέτουν τους παρακάτω περιορισμούς:

[…]6. Δεν θα λαμβάνουν, κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνουν την παρούσα υποτροφία, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία.

7. Δεν χρηματοδοτούνται και δεν θα χρηματοδοτηθούν για την προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

8. Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας:

α) στο δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου,

β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

9. Δεν έχουν διοριστεί ως μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές: […]

Η διατύπωσή τους είναι σαφής και δεν επιδέχονται καμία ερμηνεία ή εξειδίκευση προς την κατεύθυνση που εισάγει ο νέος όρος.

Με τον επιπλέον όρο που απαιτεί η διοίκηση του ΙΚΥ μας αφαιρεί το δικαίωμα οποιασδήποτε άλλης ερευνητικής δραστηριότητας για τα επόμενα δύο έτη που διαρκεί η υποτροφία. Μας στερεί δηλαδή την δυνατότητα συμμετοχής μας σε ερευνητικά έργα, τα οποία αποτελούν για πολλούς βασική δραστηριότητα αλλά και πιθανή επαγγελματική διέξοδο. Επίσης, η μονομερής αυτή αλλαγή υπονομεύει την προτεινόμενη στο ΙΚΥ έρευνα, καθώς ουσιαστικά υποχρεώνει μελλοντικά τον/την υπότροφο να διακόψει τη σύμβαση με το ΙΚΥ σε περίπτωση εύρεσης άλλης πηγής χρηματοδότησης, που θα προσφέρει καλύτερους όρους.  Σε αυτήν την πολύ πιθανή περίπτωση, αφενός περιορίζονται τα αποτελέσματα της έρευνάς μας και θέτονται νέα εμπόδια στην επαγγελματική μας ανέλιξη, αφετέρου υποσκάπτεται από το ίδιο το ΙΚΥ η ποιότητα της έρευνας που το ίδιο επέλεξε να χρηματοδοτήσει. Επιπλέον, παραγνωρίζεται το γεγονός ότι είμαστε ανασφάλιστοι, ζήτημα το οποίο είναι επίσης ανάγκη να διευθετηθεί, με αποτέλεσμα να είναι κρίσιμο πριν τη λήξη της υποτροφίας να έχουμε βρει την επόμενη επαγγελματική διέξοδο, διότι διαφορετικά θα βρεθούμε άνεργοι χωρίς επίδομα ανεργίας

Με βάση τον νέο όρο του ΙΚΥ, οφείλουμε να αφιερωθούμε αποκλειστικά στην ερευνητική πρόταση του ΙΚΥ, με μικτές αποδοχές 1100 €. Αν αφαιρέσουμε τις κρατήσεις και τις ασφαλιστικές εισφορές (και οι οποίες είναι της τάξεως των  185 € για έναν ελεύθερο επαγγελματία, πλέον 70 € για το ΕΤΕΑΕΠ), τα χρήματα που απομένουν είναι περίπου 800 € ανά μήνα. Αξίζει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι δεν είμαστε φοιτητές, αλλά εργαζόμενοι/ες επιστήμονες, πολλοί από εμάς με δική τους οικογένεια και παιδιά.  Με δεδομένο ότι η υποτροφία του ΙΚΥ δεν αποτελεί ένα επαρκές εισόδημα, μια τέτοια διατύπωση μας ωθεί σε αναζήτηση συμπληρωματικού εισοδήματος από δραστηριότητες άσχετες από την έρευνα, θέτοντας  εμπόδια στην επιστημονική μας εξέλιξη. Όλα αυτά ενώ γίνεται τόση συζήτηση για το brain drain και παραβλέποντας προς στιγμήν τους ήδη δυσμενείς όρους που προσφέρονται από τους φορείς χρηματοδότησης της έρευνας στην Ελλάδα (μεταξύ των οποίων και το ΙΚΥ), όπως η αδυναμία απόκτησης εργαστηριακού εξοπλισμού και εκτέλεσης πειραμάτων, η μη κάλυψη των εξόδων συμμετοχής σε συνέδρια και μετάφρασης ή μεταφραστικής επιμέλειας άρθρων για δημοσίευση στο εξωτερικό, και άλλα τραγικότερα, όπως η μη πρόβλεψη παράτασης σε περίπτωση εγκυμοσύνης. Μοιραία θα προκύψουν καθυστερήσεις στα παραδοτέα όταν δημιουργείται πρόβλημα επιβίωσης, κάτι που κανείς δεν επιθυμεί.

Επιπλέον, η –για 2 έτη- μη συμμετοχή μας σε οποιαδήποτε ερευνητικό πρόγραμμα, μάς καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικούς, τόσο σε σχέση με αντίστοιχους ερευνητές στο εξωτερικό, όσο και με συναδέλφους που χρηματοδοτούν τη μεταδιδακτορική τους έρευνα από άλλες πηγές. Συνεπώς, ο επίμαχος όρος βάζει εμπόδια στις επαγγελματικές μας προοπτικές, καθώς η συμμετοχή σε προγράμματα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση στις προκηρύξεις πρόσληψης ερευνητών σε ερευνητικά κέντρα και θέσεων μελών ΔΕΠ σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Στη βάση των παραπάνω, απαιτούμε / ζητούμε να μην συμπεριληφθεί στην σύμβαση το άρθρο 5.7 όπως επισημαίνεται στην ηλεκτρονική επικοινωνία του ΙΚΥ, και να αντικατασταθεί με διατύπωση που συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους του κεφ. Β της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος Υποτροφιών ΙΚΥ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β κύκλος» και του αντίστοιχου ΦΕΚ.

Σε περίπτωση που η διοίκηση του ΙΚΥ επιμείνει στην απαγόρευση χρηματοδότησής μας από άλλες ερευνητικές δραστηριότητες, επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

Οι επιτυχόντες του προγράμματος καθώς και οι επιβλέποντες/ουσες μπορούν να υπογράψουν εδώ